Preskocit navigáciu

Priority a rozhodujúce úlohy shdo


 

 

Priorita č.1 – Pripravenosť shdo na použitie pri obrane SR a kolektívnej obrane NATO.
 
Udržať komplexnú pripravenosť jednotiek shdo na použitie pri obrane SR a kolektívnej obrany NATO.
 
Zámer plnenia priority:
1.         Výcvik shdo vykonávať v súlade so stanoveným poslaním podľa ZRÚV.
2.         Zabezpečiť plnenie úloh pri mimoriadnej udalosti, v čase výnimočného stavu, núdzového stavu, vojny a vojnového stavu. 
3.         Plniť úlohy spravodajstva a prieskumu v súlade s „Nariadením veliteľa 2.mb na činnosť spravodajstva a prieskumu“.
4.         V oblasti KIS vykonávať zladenie cvičných rádiových sietí a smerov silami a prostriedkami bpv.
 
Priorita č.2 – Príprava a udržanie prvkov NC 2013 mb a NRF/VJTF.
 
Pokračovať v intenzívnej príprave, splniť úlohy 1. fázy certifikácie NC 2013 mb a pokračovať v príprave a zabezpečiť udržanie vyčlenených síl prostriedkov NATO - HRF v požadovaných triedach operačnej pohotovosti.
 
Zámer plnenia priority:
1.         Vykonať udržiavací výcvik 1.palbat a 2x psdr/psbat deklarovaných do NATO HRF - mprsk na báze 11.mpr.
2.         Pokračovať v príprave a dosiahnuť pripravenosť 2.palbat a 2x psdr/psbat deklarovaných do NATO HRF - mprsk na báze 12.mpr.
3.         Pokračovať v príprave a dosiahnuť plnú operačnú pripravenosť 1.palbat, droprvyz, vypdr/bpv a príspevku VaŠ prpalp deklarovaných do  NATO LRF NC2013 mb, splniť úlohy 1. fázy certifikácie a pokračovať vo zvyšovaní spôsobilostí podľa požiadaviek NATO.
 
Priorita č.3 - Pripravenosť shdo pre plnenie úloh   asistenčných úloh a úloh domáceho krízového manažmentu.
 
Udržať v požadovanom stupni operačnej pripravenosti vyčlenené sily a prostriedky shdo na plnenie asistenčných úloh a úloh krízového manažmentu na území SR.
 
Zámer plnenia priority:
1.         Zabezpečiť pripravenosť síl a prostriedkov určených na plnenie úloh pohotovostnej jednotky.
2.         V súčinnosti s KR PZ SR vykonávať výcvik bpv a psbat na plnenie asistenčných úloh v prospech Policajného zboru SR.
3.         V súlade s Nariadením MiO SR č. 70/2015 udržiavať nevyhnutné sily a prostriedky shdo.
4.         Zabezpečiť pripravenosť síl a prostriedkov určených na plnenie úloh v súlade s nariadením veliteľa 2.mb č.: 63-14/2016-OOP - „Základné požiadavky na kapacity pre plnenie úloh vyplývajúcich pre 2.mb zo zákona 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách pri podpore orgánov štátnej správy pri riešení krízových a mimoriadnych situácií“.
5.         Zabezpečiť pripravenosť VaŠ vykonaním ŠN k plánovaniu a riadeniu použitia síl a prostriedkov na plnenie asistenčných úloh a úloh krízového manažmentu na území SR.
 
Priorita č.4 - Plnenie úloh v operáciách mimo územia SR.
 
Personálne zabezpečiť a podieľať sa na príprave predurčených jednotiek na nasadenie do operácií mimo územia SR v súlade s plánovanými rotáciami.
 
Zámer plnenia priority:
1.         Podieľať sa na personálnom doplnení a príprave predurčených príslušníkov shdo do operácie RS Afganistan.
2.         Podieľať sa na personálnom doplnení a príprave predurčených príslušníkov shdo do operácie ALTHEA.
 
Priorita č.5 - Výstavba shdo.
 
Realizovať u shdo stanovené organizačné zmeny. Pokračovať v zavádzaní novej výzbroje, techniky a materiálu do jednotiek shdo, ich zvládnutí a príprave na použitie.
 
Zámer plnenia priority:
1.         Vykonať organizačné zmeny k 1.7.2017 u shdo Michalovce s dôrazom na vytvorenie organizačného jadra 3. palebnej batérie s navýšením celkových počtov personálu.
2.         Podieľať sa na modernizácií a zavedení systému riadenia paľby DELOSYS.
3.         Vykonať obmenu (prezbrojenie) zbraní pištoľ 9 mm za pištoľ CZ P-09.
  

Skočiť na menu
Share